PRÁVNE OBLASTI

 • zakladanie, zmeny, likvidácie spoločností
 • právo obchodných spoločností
 • príprava valných zhromaždení, zastupovanie klientov na valných zhromaždeniach
 • prevody majetkových účastí v spoločnostiach (akcií, obchodných podielov)
 • fúzie, rozdelenia, premena právnej formy
 • zvyšovanie a znižovanie základného imania
 • príprava návrhov do obchodného registra vrátane zastupovania v registračnom konaní
 • účasť na príprave a realizácii developerských projektov vrátane zaistenia potrebnej dokumentácie spracovanie obchodno právnych zmlúv, ich posudzovanie a pripomienkovanie vypracovanie právneho rozboru / analýzy /
 • nekalá súťaž
 • príprava a posudzovanie zmlúv kúpne zmluvy – hnuteľné veci a nehnuteľnosti
 • zmluvy o dielo
 • zmluvy o nájme hnuteľných veci a nehnuteľností
 • právne vzťahy k nehnuteľnostiam (byty, nebytové priestory, domy, pozemky, garáže)
 • spisovanie a posudzovanie zmlúv o prevodoch nehnuteľností (kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zámenné zmluvy a iné dohody a zmluvy, na základe ktorých dochádza k prevodu vlastníctva )
 • spisovanie zmlúv o vecných právach k nehnuteľnostiam – zmluvy o zriadení vecného bremena,
 • záložné zmluvy,
 • zmluvy o predkupnom práve
 • kompletný právny servis pri zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností – zastupovanie v katastrálnom konaní
 • vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam
 • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • bytové právo
 • spisovanie nájomných a podnájomných zmlúv k bytom, nebytovým priestorom, k pozemkom, garážam a iným nehnuteľnostiam alebo ich častiam
 • zastupovanie v súdnych sporoch ( žaloba o určenie vlastníckeho práva, žaloba o neplatnosť kúpnej zmluvy, žaloba na ochranu vlastníckeho práva, žaloba o vypratanie nehnuteľnosti, žaloba o neplatnosť výpovede z nájmu bytu alebo nebytového priestoru a iné)
 • úprava rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode (osobná starostlivosť, zastupovanie maloletého a správa jeho majetku, výživného )
 • rodičovské práva a povinnosti
 • vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
 • vyživovacia povinnosť detí k rodičom
 • vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými
 • príspevok na výživu rozvedeného manžela
 • príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke
 • konflikty vo veci určenia otcovstva
 • príprava pracovných zmlúv a ďalších pracovnoprávnych dokumentov
 • zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch
 • spolupráca pri realizácii organizačných zmien v spoločnostiach
 • príprava trestných oznámení
 • zastupovanie klientov v adhéznych konaniach ( konania o náhradu škody spôsobenej trestným činom)
 • zastupovanie klientov v konaniach pred občiansko právnymi súdmi všetkých stupňov (okresné súdy, krajské súdy, Najvyšší súd SR, Ústavný súd SR)
 • spisovanie žalôb a podaní spisovanie odvolania, dovolania, ústavných sťažností
 • spisovanie a podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu,
 • účasť pri prejednávaní konkurzov,
 • účasť vo veriteľských výboroch zastupovanie klientov
 • spisovanie podaní správnym orgánom a zastupovanie klientov pred správnymi orgánmi správne súdnictvo
 • spisovanie žalôb a opravných prostriedkov proti rozhodnutiam správnych orgánov, zastupovanie v konaniach týkajúcich sa preskúmavania zákonnosti rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy
 • vypracovanie analýz, posudkov a rozborov
 • účasť na obchodných rokovaniach,
 • osobné, telefonické a e-mailové konzultácie rokovania s dlžníkmi o úhrade dlhu,
 • rokovanie so záložnými dlžníkmi a záložcami o predaji zálohy,
 • zaistenie ochrany práv veriteľa poradenstvo týkajúce sa hospodárskej súťaže, spotrebiteľských súťaží a marketingových záležitostí