MEDIÁCIA

Mediacia je neformálny, dobrovoľný, štruktúrovaný a dôverný proces riešenia konfliktu, v ktorom neutrálna osoba – mediátor pomáha sporiacim sa stranám vyjednať urovnanie sporu. Je to zásah do konfliktu treťou, neutrálnou stranou, ktorá pomáha konfliktným stranám vo vedení a riešení ich sporu. Tretiu neutrálnu stranu predstavuje mediátor. Je to najbežnejšie praktizovaná a fungujúca forma mimosúdneho riešenia sporov vo Veľkej Británii, USA a Austrálie ale aj v iných krajinách Európy. Výsledok Mediácie Dohoda o spôsobe urovnania sporu. Za účelom zabezpečenie jej vynútiteľnosti zabezpečíme, v prípade záujmu zúčastnených strán exekučný titul vo forme notárskej zápisnice, súdneho alebo rozhodcovského zmieru. Výhody Mediácie Je rýchla, neformálna a relatívne lacná umožňuje stranám prijať vlastné riešenie, namiesto predloženia sporu na súd, je dôverná ak sa strany nedohodnú, stále môžu svoj spor predložiť na riešenie súdom.
 • Úvodná časť.
 • Priestor pre iniciátora.
 • Priestor pre respondenta.
 • Definovanie záujmov oboch strán.
 • Oddelené stretnutím.
 • Predstavenie možností – ukončenie vzťahu,
 • prepojenie záujmov.
 • Dohoda.

Manželské, partnerské a rodinné spory :

úprava rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode (osobná starostlivosť, zastupovanie maloletého a správa jeho majetku, výživného), rodičovské práva a povinnosti,vyživovacia povinnosť rodičov k deťom,vyživovacia povinnosť detí k rodičom,vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými, príspevok na výživu rozvedeného manžela, príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke, konflikty vo veci určenia otcovstva .

Obchodné a obchodno právne spory :

zaplatenie pohľadávok, neoprávnené zásahy do obchodného mena a dobrej povesti podnikateľa porušenie obchodného tajomstva, spory medzi zakladateľmi a spoločníkmi / členmi obchodných spoločností / družstva, o náhradu škody, spory vyplývajúce z uzatvorených zmlúv (napr. zmluva o dielo, o kúpe prenajatej veci lízing, o sprostredkovaní, o tichom spoločenstve, o obchodnom zastúpení, o preprave veci, zasielateľská zmluva, mandátna zmluva), autorské práva.

Pracovné a pracovnoprávne spory :

neplatnosť rozviazanie pracovného pomeru, náhrada mzdy,náhrada škôd v pracovnoprávnych vzťahoch , iné nároky vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov, pracovné úrazy, konflikty medzi zamestnancami .

Občianskoprávne spory :

vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, zrušenie a vyporiadanie podielového, spoluvlastníctva, vyporiadanie dedičstva, vecné bremená, ťarchy, vrátenie daru, nájomné vzťahy práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov,spory vyplývajúce z uzatvorených zmlúv zaplatenie pohľadávok, spory vyplývajúce z uzatvorených zmlúv o pôžičke, o náhradu škody, neoprávnené zásahy do práva na ochranu osobnosti, spotrebiteľské spory,susedské spory.

JUDr. Renáta Dolanská, mediátorka zapísaná v registri mediátorov vedenom MSSR pod ev. č. 93, týmto, v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zverejňuje nasledovné informácie:

 1. Meno a priezvisko mediátora: JUDr. Renáta Dolanská
 2. Miesto podnikania: Kováčska 69, 040 01 Košice
 3. Adresa kancelárie mediátora: Kováčska 69, 040 01 Košice
 4. Identifikačné číslo mediátora: 35557281
 5. Adresa na doručovanie: Kováčska 69, 040 01 Košice
 6. Adresa na  podávanie podaní v elektronickej podobe: partners@dolanska.sk
 7. Telefonický kontakt : +421 (55) 622 15 60
 8. Údaje o zápise mediátora v registri vedenom ministerstvom s uvedením čísla zápisu: Mediátorka zapísaná v registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod ev.č. 93

 1. zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 2. zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (účinnosť do 30. júna 2016) v znení neskorších predpisov,
 3. zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (účinnosť od 1. júla 2016), zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (účinnosť od 1. júla 2016),
 4. vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov,
 5. vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 482/2011 Z. z. o zverejňovaní súdnych rozhodnutí
 6. zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov,
 7. zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 337/2011 Z. z. o odmene mediátora za výkon mediácie v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi,
 8. zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 9. vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 424/2015 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a preskúšaní mediátorov.
 10. zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
 11. zákon č 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
 12. zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine
 13. zákon č. 311/2001 Z.z. zákonník práce

Režijný poplatok ( Poplatok za úkony smerujúce k začatiu mediácie – zahŕňajúci preštudovanie prípadu, výzvu druhému účastníkovi mediácie, prípravu podkladov a materiálov pre mediáciu)– 20 € Odmena mediátora v nemajetkových sporoch (resp. v sporoch, ktorých hodnotu nemožno určiť) sa platí za každé mediačné stretnutie v trvaní do 3 hod. v sume 60 €; za spísanie dohody, ktorá je výsledkom mediácie sa platí odmena vo výške 50 €. Ak sa osoby zúčastnené na mediácii nedohodnú inak, platí odmenu mediátora každá z nich rovným dielom. Odmena mediátora v majetkových sporoch sa platí v prípade dosiahnutia dohody o mediácii vo výške 2% z hodnoty sporu, vo veciach týkajúcich sa vyporiadania BSM 1% z hodnoty aktív BSM ( a to všetko min. vo výške 300 € , max. vo výške 8.000 €) . V prípade, ak sa v majetkovom spore dohoda o mediácii nedosiahne, platí sa odmena mediátora za každé mediačné stretnutie tak, ako je to stanovené pri nemajetkových sporov. Ak sa osoby zúčastnené na mediácii nedohodnú inak, platí odmenu mediátora každá z nich rovným dielom. Odmenu mediátora v spotrebiteľských sporoch platí spotrebiteľ vo výške 20 €, dodávateľ vo výške 180 €. Odmena mediátora v spotrebiteľských sporoch nie je závislá od výsledku mediácie ani počtu mediačných stretnutí. K cenám sa neúčtuje DPH, resp. ceny sú vrátane DPH. Začiatok a ukončenie mediácie sa vyznačuje v zápisnici z mediačného konania, mimo mediačnej dohody a korešponduje s účtovanou odmenou. Dohodnutá cena je odmenou  za výkon mediácie a v tejto cene nie sú zahrnuté iné náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníka a/alebo v jeho záujme; tieto sa účtujú osobitne.
  • slovenský jazyk
  • anglický jazyk

Podľa § 14 ods. 8 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v pl. znení:

Mediácia sa končí

   1. dňom uzavretia dohody, ktorá je výsledkom mediácie,
   2. dňom písomného vyhlásenia mediátora po konzultácii s osobami zúčastnenými na mediácii, že mediácia nebude pokračovať,
   3. dňom právoplatnosti rozhodnutia o dočasnom pozastavení činnosti mediátora alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyčiarknutí mediátora z registra mediátorov,
   4. dňom, kedy mediátor odmietol k dohode, ktorá je výsledkom mediácie, pripojiť svoj podpis; túto skutočnosť mediátor zaznamená s uvedením dôvodu v zápisnici,
   5. dňom doručenia písomného vyhlásenia osoby zúčastnenej na mediácii adresovaného mediátorovi, že mediácia je skončená, alebo
   6. dňom doručenia písomného vyhlásenia jednej z osôb zúčastnených na mediácii adresovaného druhej osobe zúčastnenej na mediácii a mediátorovi, že mediácia je skončená,
   7. dňom, kedy účastník mediácie spor, ktorý je predmetom mediácie, predložil na rozhodnutie súdu alebo rozhodcovskému orgánu,
   8. uplynutím 90 dní v prípade mediácie spotrebiteľského sporu a v ostatných prípadoch uplynutím šiestich mesiacov od začatia mediácie, ak si osoby zúčastnené na mediácii v ostatných prípadoch nedohodli dlhšiu dobu, po uplynutí ktorej mediácia skončí,
   9. dňom smrti alebo vyhlásenia za mŕtveho mediátora alebo niektorého účastníka mediácie; to neplatí, ak mediáciu vykonával mediátor v mediačnom centre.“.