O NÁS

fotoSkupina DOLANSKÁ & partners poskytuje domácim aj zahraničným klientom komplexné služby v oblasti práva, mediácie ako aj ďalších metód mimosúdneho riešenia sporov a vzdelávania dospelých.

Filozofia skupiny je založená na individuálnom prístupe ku klientovi, jeho potrebám a záujmom s akcentom na efektivitu a účelnosť odporúčaného postupu.

Hlásime sa k myšlienke, že súdne konanie má byť až krajným spôsobom riešenia právnych sporov, preto preferujeme a podporujeme rôzne formy mimosúdneho riešenia konfliktov a právnych sporov, ako sú vyjednávanie, mediácia, či právo spolupráce.

V rámci činnosti skupiny sú pre klientov poskytované resp. zabezpečované:

    • komplexné právne služby so špecializáciou najmä na obchodné právo, občianske právo a právne vzťahy k nehnuteľnostiam prostredníctvom advokátskej kancelárie JUDr. Renáty Dolanskej, vedenej v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 3647
    • mimosúdne riešenie konfliktov a právnych sporov formou mediácie v oblasti tuzemských ako aj cezhraničných občianskoprávnych, obchodných záväzkových, rodinnoprávnych a pracovnoprávnych sporov prostredníctvom mediačnej kancelárie JUDr. Renáty Dolanskej, zapísanej v registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod č.93
    • semináre, školenia, kurzy a supervízia v oblasti mediácie a iných ADR metód prostredníctvom vzdelávacích inštitúcií, lektorov a supervízorov spolupracujúcich v rámci skupiny
    • odborné poradenstvo a pomoc u špecialistov a v organizáciách spoluracujúcich v rámci skupiny

Služby poskytujeme v slovenskom a anglickom jazyku.